SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

KONKURS MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ 2019 (termin zgłoszeń 15.10.2019)

Akademia Dyplomatyczna Ministerstwa Spraw Zagranicznych ogłasza XXXI edycję konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na zagadnienia dotyczące miejsca Polski na arenie międzynarodowej, jej polityki zagranicznej oraz szerzej, na problemy wynikające z rozwoju sytuacji w Europie i na świecie.

Prace zgłaszane do konkursu powinny dotyczyć współczesnych stosunków międzynarodowych i mieścić się w zakresie niżej wymienionej problematyki:

 • priorytety polskiej polityki zagranicznej i ich realizacja w wybranych dziedzinach lub regionach geograficznych;
 • stosunki Rzeczypospolitej Polskiej z wybranym państwem, grupą państw lub regionem;
 • członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;
 • polityka Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie rozbrojenia i bezpieczeństwa międzynarodowego;
 • polityka Rzeczypospolitej Polskiej na forum organizacji międzynarodowych i regionalnych;
 • polityka Rzeczypospolitej Polskiej wobec środowisk polonijnych;
 • promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, w tym polskiej kultury i nauki;
 • prawa człowieka;
 • współpraca Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie międzynarodowych stosunków ekonomicznych;
 • zagadnienia z zakresu prawa międzynarodowego w odniesieniu do polskiej polityki zagranicznej.

Dla autorów najlepszych prac magisterskich przewidziane są nagrody pieniężne, a dla laureata I miejsca dodatkowo możliwość stażu w wybranej komórce organizacyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub na placówce zagranicznej. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca 2019 roku.

Prace konkursowe należy zgłaszać do 15 października br. wyłącznie w wersji elektronicznej przez uczelnię (tzn. praca powinna być wysłana z adresu instytucjonalnego uczelni), w której praca została obroniona na adres konkurs.ministra@msz.gov.pl, dołączając:

 1. opinię recenzenta (opatrzoną podpisem);
 2. opinię promotora (opatrzoną podpisem);
 3. życiorys autora pracy (opatrzony podpisem) zawierający dane kontaktowe tj.: numer telefonu, adres mailowy i adres do korespondencji.

Wszelkie pytania w sprawach Konkursu można kierować drogą elektroniczną na adres ad.sekretariat@msz.gov.pl lub telefonicznie: Sekretariat Akademii Dyplomatycznej MSZ tel. 22 523 79 85.

Załącznik:

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych – Praca magisterska_konkurs_AD_MSZ

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"