SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

KONKURS MSZ NA APLIKACJĘ DYPLOMATYCZNO-KONSULARNĄ 2020B

Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej ogłasza nabór w ramach konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną 2020 (ADK 2020B). Termin składania dokumentów mija 13 marca 2020 roku. Początek procedury konkursowej: 2 kwietnia 2020 roku. Rozpoczęcie aplikacji: 9 września 2020 roku.

GŁÓWNE OBOWIĄZKI APLIKANTA

ukończenie programu szkoleń w ramach aplikacji dyplomatyczno-konsularnej,

odbycie stażu zawodowego w MSZ oraz w placówce zagranicznej,

ukończenie służby przygotowawczej w służbie cywilnej,

udział w innych szkoleniach, kursach oraz zagranicznych wizytach studyjnych przewidzianych przez kierownika aplikacji,

przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomatyczno-konsularnego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

obywatelstwo polskie,

wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne,

znajomość dwóch języków obcych, w tym jednego języka obcego na poziomie co najmniej C1 i drugiego języka obcego na poziomie co najmniej B2,

dobry stan zdrowia psychicznego i fizycznego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

wniosek o przyjęcie na aplikację dyplomatyczno-konsularną  wraz z kolorową fotografią o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich sześciu miesięcy

życiorys

kopie dokumentów potwierdzających posiadanie tytułu magistra lub równorzędnego, w tym kopia odpisu dyplomu (część A),

w przypadku ukończenia studiów magisterskich na uczelni zagranicznej kopia dokumentu potwierdzającego uznawalność dyplomu w Polsce, zgodnie z informacją dostępną na stronie internetowej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej,

w przypadku złożenia wniosku przed uzyskaniem tytułu magistra lub równorzędnego – oświadczenie o terminie obrony pracy magisterskiej albo o terminie uzyskania dokumentów potwierdzających wskazane kwalifikacje.

 

ETAPY KONKURSU:

sprawdzian wiedzy ogólnej, obejmujący zagadnienia dotyczące: historii Polski i historii powszechnej; aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w Polsce; aktualnych problemów politycznych, gospodarczych i społecznych na świecie; głównych kierunków polskiej polityki zagranicznej, w tym zagranicznej polityki gospodarczej, historycznej i kulturalnej; wybranych zagadnień z prawa międzynarodowego, prawa konstytucyjnego, ekonomii i gospodarki,

sprawdzian umiejętności (analiza i wykorzystanie informacji, poprawne wnioskowanie i rozwiązywanie problemów),

sprawdzian znajomości dwóch języków obcych,

badanie predyspozycji do pracy w służbie zagranicznej (w szczególności kompetencji przywódczych, umiejętności komunikacji, współpracy z innymi oraz odporności na stres),

rozmowa kwalifikacyjna (ocena predyspozycji i motywacji do pracy w służbie zagranicznej).

Przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci do niej zakwalifikowani są poddani badaniu stanu zdrowia fizycznego i psychicznego.

UWAGA

szczegółowy tryb i zasady przeprowadzenia konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną określają przepisy Rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dn. 28 lipca 2016 r. w sprawie konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną,

do konkursu zostaną dopuszczone osoby, które spełnią wymagania określone w ogłoszeniu, złożą w terminie komplet wymaganych dokumentów oraz prawidłowo wypełniony wniosek o przyjęcie na aplikację dyplomatyczno-konsularną,

osoby, które składając wniosek nie przedstawiły dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego, są zobowiązane przedłożyć komisji kopię takiego dokumentu najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszego etapu konkursu, przed przystąpieniem do niego,

do wniosku można dołączyć kopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje przydatne w służbie zagranicznej. Przedstawione certyfikaty językowe nie zwalniają z obowiązku udziału w trzecim etapie konkursu.

HARMONOGRAM KONKURSU

Udział w konkursie wymaga osobistego uczestnictwa w każdym z jego etapów, które zostały zaplanowane w Warszawie, w następujących terminach:

sprawdzian wiedzy ogólnej: 2 kwietnia 2020,

sprawdzian umiejętności: 2 kwietnia 2020,

sprawdzian znajomości języków obcych: 21-22 kwietnia (część pisemna) oraz 11-13 maja 2020 (część ustna),

badanie predyspozycji do pracy w służbie zagranicznej oraz badania stanu zdrowia psychicznego i fizycznego: 18-22 maja 2020,

rozmowy kwalifikacyjne: 8-10 czerwca 2020.

Terminy mogą ulec zmianie decyzją Komisji konkursowej, w sytuacjach uzasadnionych interesem służby zagranicznej.

Ważne informacje dotyczące aplikacji dyplomatyczno-konsularnej ADK 2020B

Podjęcie aplikacji wiąże się z zatrudnieniem w MSZ na czas określony 1 roku; oferowane wynagrodzenie wynosi: ok. 4.217,00 zł brutto.

Aplikacja kończy się egzaminem dyplomatyczno-konsularnym, którego złożenie z wynikiem pozytywnym wiąże się z nadaniem stopnia dyplomatycznego oraz wyznaczeniem stanowiska zgodnie z potrzebami służby zagranicznej w Polsce lub za granicą. Ostateczne decyzje w tych sprawach w odniesieniu do poszczególnych absolwentów aplikacji podejmuje Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej.

Komplet dokumentów należy złożyć w Ministerstwie Spraw Zagranicznych lub przesłać w terminie do 13 marca 2020 r. za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – prawo pocztowe. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu dokumentów do MSZ.

UWAGA:

Uprzejmie prosimy o jednoczesne wypełnienie formularza aplikacyjnego dostępnego pod linkiem https://bit.ly/38t0I0G

Dokumenty należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Akademia Dyplomatyczna MSZ

Al. J.Ch. Szucha 23

00-580 Warszawa

z dopiskiem: ADK 2020B

W przypadku pytań/wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny +48 (22) 523 79 85.

Wzory dokumentów – https://bit.ly/2vAe4tn

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"