SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2020 zdalnie. ZŁÓŻ WNIOSEK DO 31.07.2020 R.

ZŁÓŻ WNIOSEK DO 31.07.2020 R.

Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2020 zdalnie

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia corocznie organizuje konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży”. W tym roku mamy jednak do czynienia z sytuacją nadzwyczajną. Pandemia koronawirusa jeżeli nie uniemożliwiła, to poważnie utrudniła przeprowadzenie spotkań młodzieży z Polski i Rosji. Dlatego Centrum ogłasza konkurs na zdalną wymianę młodzieży z wykorzystaniem współczesnych technologii komunikacji.

Mamy nadzieję, że będzie to wstęp do pełnowymiarowej wymiany w najbliższej przyszłości, możliwość poznania się zdalnego, nim to nastąpi w „realu”. Będziemy wspierać i finansować projekty, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów.

Szczegóły:

 • Kto może złożyć wniosek o udzielenie dofinansowania przedsięwzięcia?
 • Konkurs skierowany jest w szczególności do szkół, uczelni wyższych, fundacji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych.

Kto może uczestniczyć w wymianie?

Adresatem projektów dofinansowywanych przez Centrum jest młodzież w wieku 13-26 lat uczęszczająca do szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz szkół wyższych w Polsce i ich odpowiedników w Federacji Rosyjskiej. Dotacje Centrum mogą uzyskać projekty, w których aktywny udział weźmie minimum po 10, zaś maksymalnie po 20 osób z każdego państwa partnerskiego (nie wliczając w to opiekunów). W projekcie powinna uczestniczyć zbliżona liczba osób z każdego kraju.

Na czym ma polegać realizowany projekt?

Jeden projekt polega na zorganizowaniu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, co najmniej czterech spotkań uczniów lub studentów w liczbie od dziesięciu do dwudziestu (nie wliczając opiekunów) z każdego kraju partnerskiego. Podczas tych spotkań należy zapewnić dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczniowie lub studenci mogą swobodnie się ze sobą kontaktować. Podczas projektu młodzież realizuje program przedsięwzięcia określony przez jeden z wybranych tematów przewodnich.

Jakie proponujemy tematy wymiany zdalnej w 2020?

 • „Przestać czytać książki to przestać myśleć”. Czego nas uczą polscy i rosyjscy literaccy nobliści?
 • Nasza planeta, nasze miejsce, nasza odpowiedzialność. Jak młodzież w Polsce i Rosji może dbać o przyszłość Ziemi?
 • „Granice mojego języka są granicą mojego świata” – Ludwig Wittgenstein. Jak uczyć języka obcego i co daje nam jego znajomość we współczesnym świecie?
 • Gdzie brak słów, tam przemówi muzyka. Miejsce muzyki w naszym życiu.
 • Czy własna przedsiębiorczość stanowi atrakcyjny wybór kariery dla młodzieży w Polsce i Rosji?
 • Temat dowolny, zaproponowany przez wnioskodawcę.

Na co można przeznaczyć środki z dotacji?

Środki finansowe z dotacji celowej Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia mogą zostać wykorzystane na pokrycie kosztów:

 • wynagrodzenie osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia, w tym wynagrodzenie koordynatora przedsięwzięcia
 • koszt podróży
 • koszt zakwaterowania i wyżywienia
 • koszt wynajmu pomieszczeń niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia
 • koszt tłumaczenia
 • koszt druku i publikacji dokumentacji przebiegu i rezultatów przedsięwzięcia
 • biletów wstępu do instytucji kultury
 • transportu lokalnego
 • wynagrodzenie księgowego
 • koszt materiałów biurowych
 • koszt usług pocztowych
 • koszt usług kserograficznych.

Koszty obsługi przedsięwzięcia, w tym koszty administracyjne, oraz inne koszty pokrywane ze środków finansowych z dotacji celowej Centrum nie mogą stanowić więcej niż 10% całości kwoty tej dotacji. 90% dotacji Centrum musi zostać przeznaczone na koszty merytoryczne. Nie dopuszcza się refundowania kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy o dofinansowania przedsięwzięcia ani po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.

Kto decyduje o wyborze?

Wnioski ocenia pięcioosobowa Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora Centrum. W ciągu 30 dni od zakończenia naboru wniosków Komisja przedstawia ocenę wniosku, proponuje udzielenie dofinansowania i jego wysokość bądź odmawia jego udzielenia. Po zapoznaniu się z oceną wniosku dokonaną przez Komisję Konkursową Dyrektor Centrum udziela dofinansowania w wysokości zaproponowanej przez Komisję albo odmawia udzielenia dofinansowania przedsięwzięcia.

W jakiej wysokości jest udzielana dotacja?

Wysokość dotacji Centrum nie może przekroczyć 80% budżetu projektu. Niezbędny jest więc udział środków własnych wnioskodawcy w wysokości minimum 20% budżetu.

Do kiedy należy złożyć wniosek?

Termin składania wniosków upływa do 31 lipca 2020. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do Centrum.

Do kiedy trzeba zrealizować projekt?

Projekt musi zostać zrealizowany nie później niż do 31 października 2020.

UWAGA! Wniosek o udzielenie dofinansowania przedsięwzięcia oraz załączniki należy sporządzić za pomocą generatora wniosków dostępnego tutaj: http://wymianamlodziezy.cprdip.pl , a następnie wygenerowane dokumenty PDF należy przesłać na adres Centrum.

Kontakt

Robert Śmigielski

+ 48 22 295 00 44

smigielski@cprdip.pl

Źródło:

http://cprdip.pl

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"