SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Zielony ład: Jak europosłowie chcą skierować inwestycje UE na zrównoważone działania.

Zielony ład: Jak posłowie chcą skierować inwestycje UE na zrównoważone działania
  • Wszystkie państwa członkowskie powinny być bardziej konkurencyjne pod względem ekologicznym i ekonomicznym
  • Zasada „nie wyrządzaj znaczącej szkody” powinna kierować sposobem dokonywania inwestycji
  • Inwestycje publiczne i prywatne muszą się wzajemnie uzupełniać, aby zlikwidować lukę w zielonych inwestycjach
Posłowie chcą przejścia od niezrównoważonej do zrównoważonej działalności gospodarczej, która zwiększa konkurencyjność i zapewnia wysokiej jakości miejsca pracy © EP2020 © European Union 2012 - EP   
Posłowie chcą przejścia od niezrównoważonej do zrównoważonej działalności gospodarczej, która zwiększa konkurencyjność i zapewnia wysokiej jakości miejsca pracy © EP2012

W głosowaniu w piątek Parlament przedstawia swoje propozycje dotyczące najlepszego finansowania zielonego przejścia na zrównoważoną, neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla działalność gospodarczą.

W niewiążącej rezolucji w sprawie planu inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej Europy (SEIP) i finansowania Zielonego Ładu, która została przyjęta 471 głosami za, 134 przeciw i 83 wstrzymującymi się, europosłowie podkreślili, że jednym z celów SEIP powinno być zapewnienie przejście od niezrównoważonej do zrównoważonej działalności gospodarczej. Nalegają, aby zielona transformacja koncentrowała się na zmniejszaniu istniejących i potencjalnie zaostrzonych dysproporcjach między państwami członkowskimi, zwiększaniu konkurencyjności i tworzeniu trwałych, wysokiej jakości miejsc pracy.

Zasady inwestowania

Deputowani zgodzili się, że inwestycje publiczne powinny być zgodne z zasadą „nie wyrządzać znaczącej szkody”, która ma zastosowanie zarówno do celów środowiskowych, jak i społecznych, takich jak zmniejszenie zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć. Jedynie programy krajowe i regionalne o największym potencjale osiągnięcia tych celów powinny otrzymywać inwestycje publiczne. W tym celu nalegają na zharmonizowane wskaźniki zrównoważonego rozwoju i metodologię pomiaru wpływu. Kryteria ustanowione w rozporządzeniu taksonomicznym powinny również zostać uwzględnione, jeśli inwestycja ma spełniać kryteria zielonej transformacji. Ponadto krajowe plany naprawy należy dostosować do krajowych planów w zakresie energii i klimatu (KPEiK).

Posłowie z zadowoleniem przyjmują, że plan naprawy COVID-19 dla Europy i kolejne krajowe plany naprawy i odporności zostały opracowane tak, aby UE znalazła się na drodze do neutralności klimatycznej do 2050 r., Zgodnie z unijnym prawem klimatycznym, w tym pośrednimi celami na 2030 r. I zapewnieniem transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i neutralnej dla klimatu.

Wzywają do stopniowego wycofywania publicznych i prywatnych inwestycji w działalność gospodarczą, która jest szkodliwa i zanieczyszczająca środowisko, gdy dostępne są ekonomicznie wykonalne alternatywy. Jednocześnie posłowie do PE szanują prawo państw członkowskich do wyboru własnego miksu energetycznego i podkreślają, że przejście do neutralności klimatycznej powinno zachować równe reguły gry dla przedsiębiorstw z UE i zapewnić im konkurencyjność, zwłaszcza w przypadku nieuczciwej konkurencji ze strony krajów trzecich .

Finansowanie SEIP

Posłowie pytają, czy SEIP umożliwi uruchomienie 1 bln euro do 2030 r., Biorąc pod uwagę niekorzystne perspektywy gospodarcze po kryzysie COVID-19, i chcą wiedzieć, w jaki sposób nowy długoterminowy budżet UE (WRF) może przyczynić się do osiągnięcia celów SEIP . Obawiają się, że pod koniec następnego okresu WRF może powstać luka w zielonych inwestycjach i wzywają do opracowania planów wypełnienia tej luki zarówno poprzez inwestycje prywatne, jak i publiczne. Jednocześnie posłowie wzywają Komisję do zapewnienia, że ​​nowe WRF nie będą wspierać ani inwestować w działania, które byłyby szkodliwe dla środowiska w perspektywie długoterminowej.

Podkreślają, że inwestycje publiczne i prywatne muszą się wzajemnie uzupełniać, a sektor prywatny nie powinien być wypierany. Posłowie z zadowoleniem przyjmują decyzję Europejskiego Banku Inwestycyjnego o przeznaczaniu 50% swoich działań na działania w dziedzinie klimatu i zrównoważenie środowiskowe, począwszy od 2025 r. Sugerują, aby zastosować podejście oddolne, a EBI powinien promować dialog między sektorem publicznym i prywatnym oraz koordynować działania z różnymi zainteresowanymi stronami.

cytaty

Siegfried MUREŞAN (PPE, RO), sprawozdawca Komisji Budżetowej, powiedział podczas debaty przed głosowaniem: „Potrzebujemy odpowiednich środków finansowych, aby osiągnąć cele Zielonego Ładu. Aby cele te stały się trwałe, musimy wiedzieć, jak je finansować w obecnym kontekście, współpracując z gospodarkami i przedsiębiorstwami UE, a nie przeciwko nim. Aby osiągnąć te cele, musimy zmobilizować 1 bilion euro w ciągu następnych dziesięciu lat. Uznajemy rolę budżetu UE, polityki spójności, polityki regionalnej i rolnej oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Wreszcie uważamy, że nowe zasoby własne będą przyszłym źródłem dochodów, a także narzędziem zachęcającym do zazieleniania na poziomie UE ”.

Paul Tang (S&D, NL), sprawozdawca z Komisji Gospodarczej i Monetarnej, powiedział podczas tej samej debaty: „W przedmiotowym sprawozdaniu chodzi o umożliwienie osiągnięcia naszych celów klimatycznych. Budujemy pomost między ambicjami a rzeczywistością. Istnieją cztery filary: po pierwsze, wszystkie wydatki UE muszą podlegać zasadzie „nie czynić znaczącej szkody”; po drugie, instytucje monetarne i finansowe UE muszą zapewnić finansowanie celów; po trzecie, należy stopniowo wycofywać prywatne inwestycje w szkodliwą działalność; i wreszcie, publiczne pieniądze muszą być wydawane w sposób zrównoważony. Oprócz tego musimy walczyć z unikaniem opodatkowania w celu zwiększenia dochodów publicznych ”.

Źródło:

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201109IPR91117/

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"