SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Konkurs Forum Polsko-Czeskiego na rzecz zbliżenia społeczeństw 2021 – termin zgłaszania 15.12.2020 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 25 listopada 2020 r. ogłosiło konkurs Forum Polsko-Czeskiego na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa. Konkurs jest skierowany m.in. do organizacji pozarządowych, publicznych i niepublicznych szkół wyższych, instytutów badawczych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Termin nadsyłania ofert upływa 30 grudnia 2020 roku. Wysokość środków finansowych przewidzianych w konkursie wynosi 435 000 zł. Projekty będą realizowane w terminie od 15 lutego do 15 grudnia 2021 roku.

Celem konkursu jest wspieranie działań ukierunkowanych na:

  • nawiązywanie nowych oraz wzmacnianie istniejących kontaktów służących rozwijaniu współpracy pomiędzy społeczeństwami Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej w kontekście relacji dwustronnych oraz współpracy regionalnej,
  • pobudzanie polsko-czeskiej współpracy dwustronnej w różnych obszarach, m.in. kultury, edukacji, współpracy młodzieży, ochrony środowiska, innowacyjności gospodarki,
  • wzmocnienie polsko-czeskiej współpracy transgranicznej, w tym współpracy instytucji samorządowych oraz organizacji pozarządowych w zakresie zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej oraz ochrony zdrowia pod kątem analizy polskich i czeskich doświadczeń, m.in. w walce z epidemią COVID-19.

Regulamin konkursu, formularz oferty i kosztorysu, wytyczne dla oferentów, istotne postanowienia umowy, oświadczenie dla oferentów, są dostępne na stronie Ministerstwa.

Ogłoszone zostało również zaproszenie dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w konkursie „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2021”.

Pod ogłoszeniem znajdują się formularze, które podmiot i wskazany przedstawiciel organizacji powinien wypełnić w celu zgłoszenia kandydatury. Zaproszenie znajduje się na stronie MSZ.

Źródło i wymagane dokuemnty:

https://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/konkurs-forum-polsko-czeskiego-na-rzecz-zblizenia-spoleczenstw-poglebionej-wspolpracy-i-dobrego-sasiedztwa-2021/

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"