SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Konkurs MSZ „Infrastruktura Polonijna 2025”. Zgłaszanie propozycji projektów priorytetowych 29.05.2024 r.

Konkurs MSZ „Infrastruktura Polonijna 2025”. Zgłaszanie propozycji projektów priorytetowych 29.05.2024 r.

W ramach realizacji zadania pomoc Polonii i Polakom za granicą, o którym mowa w art. 4 ust 1 pkt 28 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą koordynuje proces udzielania dotacji na projekty z zakresu infrastruktury polonijnej Zadania mogą dotyczyć zakupu lub modernizacji nieruchomości – siedzib organizacji i instytucji polonijnych położonych poza granicami RP. Rozpoczynając przygotowania do przeprowadzenia kolejnej edycji konkursu „Infrastruktura Polonijna”, zapraszamy do zgłaszania propozycji projektów, których realizacja jako projektów priorytetowych może rozpocząć się w 2025 roku.

Realizacja zgłaszanych projektów powinna przyczyniać się poprawy infrastruktury polonijnej, wykorzystywanej przez aktywne organizacji i instytucji, które są otwarte na współpracę i realizację poniższych celów polityki polonijnej rządu RP:

 • wspieranie nauczania języka polskiego jako ojczystego lub obcego,
 • upowszechnianie tradycji narodowej, promowanie polskiej kultury i sztuki wśród lokalnej społeczności,
 • kształtowanie przyjaznych stosunków krajów zamieszkania z Polską oraz promowanie udziału osób polskiego pochodzenia w materialnym i kulturalnym rozwoju tych krajów,
 • współdziałanie w utrwalaniu pozytywnego wizerunku Polski oraz budowaniu jej pozycji na arenie międzynarodowej.

Przesłanki, jakie musi spełniać projekt, aby mógł być uznany za priorytetowy:

 • Realizowany przez podmioty o dużym doświadczeniu i pozytywnej opinii w dotychczasowej współpracy z MSZ.
 • Sposób dysponowania infrastrukturą/nieruchomością musi być udokumentowany, w tym określona i udokumentowana forma własności i okresu dysponowania nieruchomością, określony sposób i okres zabezpieczenia trwałości przeznaczenia i wykorzystania infrastruktury/nieruchomości na cele działalności polonijnej.
 • Zagwarantowanie trwałości wykorzystania obiektu infrastruktury (nieruchomości) na cele działalności polonijnej przez minimum 15 lat. Jeśli sytuacja w danym kraju nie daje możliwości prawnego zagwarantowania trwałości wykorzystywania obiektu na cele polonijne, należy rozważyć zasadność finansowania takiej inwestycji.
 • Każdy projekt musi się rozpocząć w roku 2025, a czas realizacji inwestycji może trwać od jednego roku do trzech lat. (ofertę składa się na całość zadania w konkursie 2025 r.) W kolejnych latach warunkiem otrzymania środków na kolejny moduł realizacji inwestycji jest złożenie sprawozdania z realizacji projektu w poprzednim roku.
 • Projekt priorytetowy realizowany jest w trybie powierzenia zadania publicznego bez wymogu zapewnienia wkładu własnego organizacji (wyjątek stanowić mogą inwestycje wspierane przez władze/instytucje państwa zamieszkiwania Polonii, tam gdzie występuje taka możliwość).
 • Minimalna wnioskowana kwota dotacji to 200 000 zł.
 • Prace budowlane i remontowe nie mogą być celem samym w sobie. Ważne jest szczegółowe wykazanie w projekcie, w jaki sposób jego realizacja poprawi warunki prowadzenia działalności polonijnej.
 • Polskie podmioty pozarządowe mogą dokonywać wstępnej selekcji zgłoszeń i pośredniczą w przekazaniu środków dotacji. W przypadku dofinansowania inwestycji zawierają umowę z MSZ i jako zleceniobiorca pełnią rolę koordynatora zadania po spełnieniu następujących warunków:
 1. posiadają doświadczenie we współpracy z Polonią i Polakami za granicą i zrealizowały co najmniej  jeden projekt inwestycyjny/infrastrukturalny w obszarze współpracy z Polonią i Polakami za granicą na kwotę co najmniej 100 000 zł;
 2. posiadają doświadczenie w gospodarowaniu środkami finansowymi w kwocie nie mniejszej niż 500 000 zł w skali wybranego roku kalendarzowego w latach 2022-2023;
 3. podpiszą umowę partnerstwa z podmiotem – instytucją/organizacją polonijną w kraju realizacji projektu.

Decyzję o wpisaniu zadania na listę projektów priorytetowych, a następnie przyznaniu dotacji podejmuje Minister Spraw Zagranicznych. Projekty priorytetowe wybrane zostaną przed ogłoszeniem konkursu, zaś procedura konkursowa służyć będzie wyłonieniu polskiego podmiotu pozarządowego, który we współpracy z beneficjentem złoży ofertę w konkursie. Analogicznie do lat poprzednich inwestycje, które nie zostaną uwzględnione w puli projektów priorytetowych, będą mogły ubiegać się o dofinansowanie w konkursie w ramach Komponentu II „Infrastruktura polonijna – projekty dowolne” (projekty roczne, z kwotą dotacji do 700 tys. zł).

Zgłoszenia propozycji projektu priorytetowego należy dokonać poprzez wypełnienie załączonego formularza (oddzielnie dla każdego projektu) i wysłanie na adres dwppg.dotacje@msz.gov.pl w terminie do 29 maja 2024 r.

 

Źródło:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/zglaszanie-propozycji-projektow-priorytetowych-do-konkursu-infrastruktura-polonijna-2025

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"