SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Biuletyn PREM nr 19/2024 17.05.2024 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje o trwających otwartych naborach na stanowiska w organizacjach i instytucjach międzynarodowych.

Biuletyn PREM nr 19/2024 17.05.2024 r.

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Spraw Zagranicznych uprzejmie informuje o trwających otwartych naborach na stanowiska w organizacjach i instytucjach międzynarodowych.

Osoby, które dokonają zgłoszenia w niżej wymienionych naborach, uprzejmie prosimy o przekazanie informacji o tym fakcie Ministerstwu Spraw Zagranicznych na adres konkursy@msz.gov.pl, z podaniem nazwy stanowiska w tytule wiadomości.

Kandydaci powinni również zapoznać się z Informacją stanowiącą wykonanie obowiązku określonego w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wydział Zatrudnienia w Instytucjach i Organizacjach Międzynarodowych

Nabory na stanowiska kierownicze w ONZ

Zastępca Sekretarza Generalnego ONZ ds. Humanitarnych – OCHA (Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator)

Zastępca Sekretarza Generalnego ONZ ds. Prawnych (Under-Secretary-General for Legal Affairs and United Nations Legal Counsel, Office of Legal Affairs)

Nabór do zespołu ekspertów ds. wsparcia analitycznego i monitorowania sankcji w RB ONZ (Analytical Support and Sanctions Monitoring Team)

 • Sekretariat Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjmuje zgłoszenia do zespołu ekspertów do spraw wsparcia analitycznego i monitorowania sankcji (Analytical Support and Sanctions Monitoring Team), dotyczących ISIL (Da’esh), Al-Qaidy oraz Talibów.  Zespół ustanowiony na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa 1526 (2004) oraz 2253 (2015) r. będzie składał się z 10 ekspertów i będzie działał pod kierownictwem komitetu sankcyjnego Rady Bezpieczeństwa.
 • Kandydaci powinni mieć odpowiednie kompetencje i wiedzę związaną z tematem oraz minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe, w tym minimum 3 lata doświadczenia praktycznego w dziedzinie zwalczania terroryzmu i oceny zagrożeń. Wymagana jest znajomość języka angielskiego, znajomość pozostałych języków ONZ jest pożądana. Opis wymaganych kwalifikacji, dodatkowe informacje oraz platforma zgłoszeniowa dostępne są na stronie: https://careers.un.org/jobSearchDescription/234537?language=en
 • Szczegółowe informacje dotyczące mandatu i pracy panelu dostępne są na stronie internetowej NZ pod adresem: Work and mandate | United Nations Security Council
 • Zgłoszenie zawierające CV należy przesyłać na skrzynkę poczty elektronicznej konkursy@msz.gov.pl do dnia 29 maja 2024 r.
 • Ponadto nominowani kandydaci będą proszeni o wypełnienie aplikacji on-line do dnia 9 czerwca 2024 r. na ww. platformie zgłoszeniowej.

Nabory na stanowiska w Sekretariacie NATO

Staff Officer, NATO-Russia Policy (ogłoszenie nr 240672)

Nabór obserwatorów do misji obserwacji wyborów w Wenezueli

 • W związku z wyborami powszechnymi w Wenezueli (prezydenckimi), które planowane są na 28 lipca 2024 r., Komisja Europejska rozpoczęła nabór 44 obserwatorów długoterminowych (LTOs) i 40 krótkoterminowych (STOs) podczas misji obserwacji wyborów w tym kraju. Termin zgłoszeń w MSZ upływa 20 maja 2024 r.
 • Państwa członkowskie UE zostały poproszone o nominowanie 3 kandydatów LTO oraz 3 kandydatów STO.
 • Orientacyjny czas trwania misji dla obserwatorów długoterminowych – LTOs:

– 24 czerwca 2024 r. (przylot do Caracas) – 5 sierpnia 2024 r. (wylot do Europy

 • Orientacyjny czas trwania misji dla obserwatorów krótkoterminowych – STOs:

– 19 lipca 2024 r. (przylot do Caracas) – 1 sierpnia 2024 r. (wylot do Europy)

 • Językiem roboczym oraz sprawozdawczym misji jest język hiszpański. Wymagana jest jego znajomość na poziomie C1.
 • Warunkiem dokonania zgłoszenia do udziału w misjach obserwacyjnych organizowanych przez Unię Europejską jest zarejestrowanie się w unijnej bazie danych obserwatorów (Election Roster). Przypominamy o obowiązku aktualizacji danych w bazie.
 • Zgłoszenia wyrażające chęć uczestnictwa w misji należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 20 maja 2024 r. na następujący adres poczty elektronicznej: kandydaci@msz.gov.pl.
 • Zgłoszenia przesłane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dokumenty:

 • krótki list motywacyjny (maksymalnie 1 strona) uzasadniający chęć uczestnictwa w danej misji, sporządzony w języku sprawozdawczym misji i podpisany przez kandydata;
 • deklarację dyspozycyjności w czasie trwania misji, podpisaną przez kandydata;
 • oświadczenie o bardzo dobrym stanie zdrowia, pozwalającym na wielogodzinną pracę w ciężkich warunkach i wymagającą wysiłku fizycznego, podpisane przez kandydata (zaświadczenie lekarskie na etapie zgłaszania kandydatury nie jest wymagane);
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków wymaganych w danej misji, na poziomie wskazanym w ogłoszeniu (hiszpański C1). W przypadku braku takich dokumentów, niezbędna jest deklaracja dot. znajomości języka. W trakcie procesu rekrutacji przedstawiciele Komisji Europejskiej mogą kontaktować się z kandydatami w celu sprawdzenia umiejętności językowych;
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Sprawozdanie

 • Uczestnik misji jest zobowiązany do złożenia sprawozdania w terminie 14 dni od daty powrotu z misji. Sprawozdanie powinno liczyć maksymalnie 2 strony i zawierać następujące elementy: krótki opis kontekstu politycznego przed wyborami, opis głównych obserwacji z wyborów oraz rekomendacji na podstawie obserwacji własnych oraz raportów misji (mission’s preliminary statements, reports), a także ocenę przebiegu misji od strony organizacyjnej, przygotowania STOs, LTOs i członków core team, a także ewentualne rekomendacje w tym zakresie.

Wymagania, które powinien spełnić kandydat na obserwatora misji, znajdują się w zał. „Call for Candidatures for Long-term Observers and Short-term Observers for an Election Observation Mission (EU EOM) to Venezuela 2024”.

 • Zachęcamy do zapoznania się z informacją na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych ws. misji obserwacyjnych UE.
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, iż przedstawienie Komisji Europejskiej kandydatury na obserwatora przez Polskę nie jest równoznaczne z wyjazdem na misję. Krajowy Focal Point (MSZ) odpowiada jedynie za wstępny etap selekcji kandydatów na obserwatorów na poziomie krajowym, zaś ostatecznego wyboru dokonuje Komisja Europejska spośród zaproponowanych przez państwa członkowskie UE kandydatów.

Nabory na stanowiska w UNESCO

 • Zachęcamy do zapoznania się z wykazem wakatów oraz szczegółowymi informacjami dotyczącymi prowadzonych naborów i procedur rekrutacyjnych, które znajdują się na stronie internetowej UNESCO

Nabory do UNDP

 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych uprzejmie informuje, że Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) prowadzi nabory na szereg stanowisk w wielu miejscach na świecie, w których prowadzi działalność.
 • Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych naborów oraz procedur aplikacji znajdują się na stronie UNDP Jobs.

Zatrudnienie w jednostkach systemu Narodów Zjednoczonych – „Senior Leadership Talent Pool” oraz otwarte nabory

 • Polecamy Państwa uwadze potencjalne korzyści, które wiążą się z uczestnictwem w bazie kadrowej systemu Narodów Zjednoczonych dla kandydatów na wyższe stanowiska pn. „Senior Leadership Talent Pool” (SLTP). Zarejestrowani w STLP stanowią pulę osób, które wyrażają ogólną chęć uczestnictwa w naborach ogłaszanych przez jednostki NZ. Rekrutujący NZ posiłkują się tą pulą podczas wstępnej selekcji kandydatów i zapraszają uczestników SLTP, których kompetencje odpowiadają wymaganiom poszczególnych wakatów, do udziału w naborach na stanowiska umiejscowione w sekretariacie generalnym, komisjach regionalnych, operacjach pokojowych i operacjach w terenie (field operations), funduszach i programach, jednostkach szkoleniowych i badawczych i in. NZ.
 • Link do rejestracji w SLTP oraz dodatkowe informacje dostępne są pod adresem: https://www.un.org/sg/en/content/senior-leadership-talent-pool.
 • Ponadto gorąco zachęcamy do zgłaszania swoich kandydatur w naborach na pozostałe stanowiska dostępne w ramach systemu NZ. Wykaz wakatów, który znajduje się pod adresem https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=SJ&vacancy=All, obejmuje stanowiska merytoryczne (kategorie P1-P5 – Professional and higher categories), a także administracyjne (kategoria D – General services oraz Field services). Kandydaci mogą zgłaszać się indywidualnie, po dokonaniu rejestracji na profilu INSPIRA – Human Resources Gateway: https://inspira.un.org.
 • Do udziału w procesach rekrutacyjnych w sposób szczególny zachęcane są kobiety, gdyż system NZ daje im zdecydowane pierwszeństwo przy obsadzie stanowisk, co ma służyć osiągnięciu parytetu płci w ONZ do 2028 roku, który jest jednym z priorytetów NZ.

Nabory do Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych

 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje o trwających naborach do Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych.
 • Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych (ang. Asian Infrastructure Ivestment Bank, AIIB) rozpoczął działalność w styczniu 2016 r. Polska jest jednym z 57 członków-założycieli Banku. Siedziba Banku znajduje się w Pekinie.  Celem Banku jest wspieranie zrównoważonego wzrostu gospodarczego i poprawa powiązań infrastrukturalnych w Azji. Bank inwestuje w infrastrukturę i inne sektory produkcyjne. Zajmuje się także promowaniem współpracy regionalnej i partnerstwa razem z innymi instytucjami rozwoju działającymi w regionie.
 • Wykaz aktualnych wakatów, opisy wymaganych kwalifikacji, dodatkowe informacje oraz platforma zgłoszeniowa znajdują się na stronie: https://www.aiib.org/en/opportunities/career/job-vacancies/staff/index.html.
 • Osoby zainteresowane otrzymywaniem bezpośrednio bieżących informacji o pojawiających się ogłoszeniach o naborach w AIIB proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres: konkursy@msz.gov.pl.

Nabory do FAO, WFP oraz IFAD

 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP uprzejmie informuje, że Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Światowy Program Żywnościowy (WFP) oraz Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa (IFAD) prowadzą nabory na szereg stanowisk, zarówno w Rzymie, siedzibie organizacji, jak i w kilkunastu krajach, w których te podmioty prowadzą działalność.
 • Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych naborów oraz procedur aplikacji znajdują się na stronie internetowej FAO,  stronie internetowej WFP oraz stronie internetowej IFAD.

Nabory do Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO)

Program stażowy Komisji Europejskiej

 • Komisja Europejska, podległe jej agencje i instytucje oferują płatne staże dla absolwentów szkół wyższych, a także dla osób studiujących co najmniej trzy lata. O odbycie praktyki lub stażu nie mogą się ubiegać osoby, które pracowały lub odbyły praktykę lub staż (trwające dłużej niż 6 tygodni) w jakiejkolwiek unijnej instytucji (agencji itp.). Czas trwania wynosi 5 miesięcy.
 • Terminy rozpoczęcia:

– 1 marca (okres aplikacyjny rozpoczyna się na przełomie lipca i sierpnia poprzedniego roku);
– 1 października (okres aplikacyjny rozpoczyna się w styczniu).

 

Odnośniki do stron organizacji międzynarodowych, które prowadzą nabory znajdują się na naszej stronie GOV.PL/DYPLOMACJA.

Zapraszamy do aplikowania!

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"