SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Wybór sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z ramienia Polski na kadencję 2021-2030

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy już 4 marca 2020 r. poinformowało o rozpoczęciu procedury wyboru sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z ramienia Polski na kadencję 2021-2030. Kadencja obecnego sędziego, prof. dr hab. Krzysztofa Wojtyczka, upływa w dniu 31 października 2021 r. Najpóźniej do dnia 8 marca 2021 r. władze polskie powinny przedłożyć Zgromadzeniu Parlamentarnemu RE listę trzech kandydatów.

Osoby zainteresowane ubieganiem się o urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka proszone są o składanie pisemnych zgłoszeń w zamkniętych kopertach z dopiskiem „wybór sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – do rąk własnych” w Biurze Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub przesłanie ich listem poleconym na adres: Departament Prawno-Traktatowy, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 listopada 2020 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Ministerstwa. Szczegółowe informacje zawarte są w ogłoszeniu.

Biuro Podawcze MSZ czynne jest w dni powszednie w godzinach 8:15-16:15. Dokumenty powinny być dostarczane w zamkniętych i zaklejonych kopertach.

Procedura wyłaniania kandydatów została określona w zarządzeniu nr 1 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wyłonienia kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. z 2012 r. poz. 1, oraz z 2020 r. poz. 55).

Wyboru trzech kandydatów dokona Zespół (https://www.gov.pl/web/dyplomacja/zespol-ds-wylonienia-kandydatow-na-urzad-sedziego-etpc) do spraw wyłonienia kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Regulamin działania Zespołu stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

Wymogi sprawowania urzędu sędziego ETPC zostały określone w art. 21 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Zgodnie z tym postanowieniem sędziowie powinni być ludźmi o najwyższym poziomie moralnym i muszą albo posiadać kwalifikacje do sprawowania wysokiego urzędu sędziowskiego, albo być prawnikami o uznanej kompetencji. Zasiadają w Trybunale we własnym imieniu. W okresie sprawowania urzędu sędziowie nie mogą brać udziału w żadnej działalności, która nie daje się pogodzić z niezawisłością, bezstronnością oraz z wymaganiami piastowania urzędu w pełnym wymiarze czasu.

Wymogi te zostały doprecyzowane w Wytycznych Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie selekcji kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 28 marca 2012 r. oraz w rezolucjach Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. W szczególności wymagana jest biegła znajomość jednego z języków urzędowych Rady Europy (angielskiego lub francuskiego) i przynajmniej bierna znajomość drugiego języka urzędowego.

Art. 23 Konwencji stanowi, że sędziowie są wybierani na okres dziewięciu lat. Nie mogą być wybierani ponownie. Ponadto kadencja sędziów upływa z chwilą osiągnięcia przez nich wieku 70 lat (w świetle Wytycznych KM RE kandydat na sędziego powinien być w stanie pełnić służbę przez co najmniej pół kadencji przed ukończeniem 70 roku życia). Warunki zatrudnienia i służby określa rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy.

Na niniejszej stronie internetowej znajdą Państwo teksty aktów prawnych i dokumenty Rady Europy oraz inne niezbędne informacje i formularze dotyczące procedury wyłaniania kandydatów i wyboru sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Dostępne jest także tłumaczenie na język polski memorandum Zgromadzenia Parlamentarnego na temat procesu wyboru sędziów Trybunału.

Zachęcamy także do zapoznania się z informacjami na stronie Zgromadzenia Parlamentarnego RE (https://pace.coe.int/en/pages/committee-30/AS-CDH) oraz Doradczego Panelu Ekspertów do spraw wyłonienia kandydatów na wybór na stanowisko sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (https://www.coe.int/en/web/dlapil/advisory-panel)

Informacje na temat dotychczasowych sędziów Trybunału z ramienia Polski są dostępne https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sedziowie-trybunalu-z-ramienia-polski

Źródło i więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wybor-sedziego-etpc

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"