SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Konkurs na aplikację dyplomatyczno-konsularną 2023 (ADK 2023 „A”) termin zgłoszeń 15.09.2022 r.

Konkurs na aplikację dyplomatyczno-konsularną 2023 (ADK 2023 „A”) termin zgłoszeń 15.09.2022 r.

Szef Służby Zagranicznej ogłasza nabór w ramach konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną 2023 (ADK 2023 „A”)

Rozpoczęcie aplikacji:  8 maja 2023 r., termin składania wniosków 15.09.2022 r., początek konkursu: 14 października 2022 r.

Limit przyjęć: 23 osoby

Główne obowiązki aplikanta:

 • ukończenie programu szkoleń w ramach aplikacji dyplomatyczno-konsularnej,
 • odbycie stażu zawodowego w MSZ oraz w placówce zagranicznej,
 • ukończenie służby przygotowawczej w służbie cywilnej,
 • udział w innych szkoleniach, kursach oraz zagranicznych wizytach studyjnych przewidzianych przez kierownika aplikacji,
 • przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomatyczno-konsularnego.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • wyłącznie obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2,
 • dobry stan zdrowia psychicznego i fizycznego.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie na aplikację dyplomatyczno-konsularną (zgodnie ze wzorem), wraz z kolorową fotografią o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich sześciu miesięcy na jednolitym jasnym tle,  mającą dobrą ostrość, pokazującą twarz na wprost od wierzchołka głowy do górnej części barków. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492 x 633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB. Fotografię składaną w postaci papierowej wykonuje się na papierze fotograficznym,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie tytułu magistra lub równorzędnego,
 • w przypadku ukończenia studiów magisterskich na uczelni zagranicznej kopia dokumentu potwierdzającego uznawalność dyplomu w Polsce, zgodnie z informacją dostępną na stronie internetowej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, (https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach)
 • Uwaga – konieczne jest przedstawienie pisemnej informacji o zagranicznym dyplomie, a nie jedynie wydruku z kwalifikatora; we wniosku do NAWA w punkcie „Cel uznania dokumentu w Polsce” należy wpisać nabór na Aplikację dyplomatyczno-konsularną i ostateczny termin na złożenie wniosku; termin oczekiwania na informację może być wydłużony.
 • w przypadku złożenia wniosku przed uzyskaniem tytułu magistra lub równorzędnego – oświadczenie o terminie obrony pracy magisterskiej albo o terminie uzyskania dokumentów potwierdzających wskazane kwalifikacje,
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego stwierdzające brak karalności za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe, Uwaga – zaświadczenie można przesłać w wersji elektronicznej (plik xml uzyskany ze strony https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web)
 • kopię certyfikatu znajomości języka angielskiego na poziomie B2 i wyżej –  jeśli kandydat taki certyfikat posiada (Rozporządzenie: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/256 ).
 • oświadczenie o gotowości do podjęcia zadań w dowolnej placówce zagranicznej RP, w dowolnym kraju i w dowolnym czasie.

Etapy konkursu:

 • test wiedzy ogólnej, obejmujący zagadnienia dotyczące: historii Polski i historii powszechnej; aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w Polsce; aktualnych problemów politycznych, gospodarczych i społecznych na świecie; głównych kierunków polskiej polityki zagranicznej, w tym zagranicznej polityki gospodarczej, historycznej i kulturalnej; wybranych zagadnień z prawa międzynarodowego, prawa konstytucyjnego, ekonomii i gospodarki,
 • testy badające przydatność kandydatów do pracy w służbie zagranicznej (analiza, rozwiązywanie problemów),
 • sprawdzian stopnia znajomości języka angielskiego,
 • badanie predyspozycji do pracy w służbie zagranicznej (w szczególności kompetencji przywódczych, umiejętności komunikacji, współpracy z innymi oraz odporności na stres; wykorzystanie między innymi testów psychologicznych),
 • rozmowa kwalifikacyjna (ocena przydatności i motywacji do pracy w służbie zagranicznej).

Przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci do niej zakwalifikowani są poddani badaniu stanu zdrowia fizycznego i psychicznego.

UWAGA

 • szczegółowy tryb i zasady przeprowadzenia konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną określają przepisy  Rozporządzenia ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie naboru na aplikację dyplomatyczno-konsularną https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/191
 • ze względów epidemiologicznych konkurs może zostać w całości lub częściowo przeprowadzony online,
 • do konkursu zostaną dopuszczone osoby, które spełnią wymagania określone w ogłoszeniu, złożą w terminie komplet wymaganych dokumentów oraz prawidłowo wypełniony wniosek o przyjęcie na aplikację dyplomatyczno-konsularną wraz ze zdjęciem,
 • osoby, które składając wniosek nie przedstawiły dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego lub równorzędnego, są zobowiązane przedłożyć komisji kopię takiego dokumentu najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszego etapu konkursu,
 • do wniosku można dołączyć kopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje przydatne w służbie zagranicznej, w szczególności certyfikaty językowe. Podczas procedury konkursowej komisja może wziąć pod uwagę poziom znajomości przez kandydata innych (aniżeli język angielski) języków obcych,
 • mając na uwadze potrzeby kadrowe MSZ i placówek zagranicznych komisja konkursowa  może preferować na późniejszych etapach kandydatów posiadających wykształcenie i doświadczenie prawnicze, ekonomiczne oraz inżynierów, a także znających rzadkie języki obce.

Ważne informacje dotyczące aplikacji dyplomatyczno-konsularnej ADK 2023A:

 • Podjęcie aplikacji wiąże się z zatrudnieniem w MSZ na czas określony 1 roku; oferowane wynagrodzenie wynosi: ok. 4.876,70 zł brutto.
 • Po odbyciu aplikacji dyplomatyczno-konsularnej  słuchacze będą musieli wykazać się potwierdzoną znajomością dwóch języków obcych, jednego na poziomie minimum B2, a drugiego co najmniej C1.
 • Aplikacja kończy się egzaminem dyplomatyczno-konsularnym. Złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym oraz wykazanie się potwierdzoną znajomością dwóch języków obcych wiąże się z nadaniem stopnia dyplomatycznego i wyznaczeniem stanowiska zgodnie z potrzebami służby zagranicznej w Polsce lub za granicą. Ostateczne decyzje w tych sprawach w odniesieniu do poszczególnych absolwentów aplikacji podejmuje Szef Służby Zagranicznej.

Uprzejmie prosimy o złożenie kompletu dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy aplikacjaDK2023A@msz.gov.pl lub w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (dziennik podawczy) lub przesłanie w terminie do 15 września 2022 r. za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu dokumentów do MSZ.

W przypadku składania dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej rozmiar przesyłanych elektronicznie załączników nie może przekraczać 15 MB łącznie.

Dokumenty należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Akademia Dyplomatyczna

Al. J.Ch. Szucha 23

00-580 Warszawa

z dopiskiem: ADK 2023A

W przypadku pytań/wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny +48 (22) 523 79 85 lub e-mail: aplikacjaDK2023A@msz.gov.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów biorących udział w konkursie na aplikację dyplomatyczno-konsularną w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 • Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO.
 • Każdy kandydat przystępujący do konkursu podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w konkursie.
 • Administrator danych i kontakt do niego: Minister Spraw Zagranicznych z siedzibą przy al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych – Daniel Szczęsny, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, adres e-mail: iod@msz.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną
 • Informacje o odbiorcach danych: dane mogą być przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 • Okres przechowywania danych: dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Szef Służby Zagranicznej ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie będą przechowywane w celach archiwalnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173 z późn. zm.) oraz przepisami wewnętrznymi MSZ wynikającymi z przepisów ww. ustawy.
 • Przysługujące prawa:
 • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych ad.sekretariat@msz.gov.pl;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędy Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 22 – 22.1b Kodeksu pracy oraz art. 26 – 31 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2008 r. poz. 1505, z 2014 r. poz. 1111, z 2016 r. 13485, z 2017 r. 1889, z 2018 r. 1559, z 2021 poz. 1233, 2447, 2448) oraz art. 43 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 464, 1003).
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Materiały:

Wniosek​_o​_przyjęcie​_na​_aplikację​_dyplomatyczno-konsularną do pobrania na stronie:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-na-aplikacje-dyplomatyczno-konsularna-2023-adk-2023-a?fbclid=IwAR2H_dHFGktHauTe6iq_SBiC2BM5iU5pZ3HWH6sKgoBS5djwtJLEHV5Hn1M

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA APLIKACJI

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"