SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Centrum Informacji Konsularnej MSZ zapewnia sprawną obsługę telefoniczną Polaków mieszkających w Republice Irlandii, Królestwie Hiszpanii, Królestwie Niderlandów, Królestwie Norwegii, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Republice Federalnej Niemiec, Republice Francuskiej oraz w Republice Włoskiej.

Zadaniem Centrum jest udzielanie odpowiedzi na Państwa ogólne pytania z zakresu spraw konsularnych (przede wszystkim paszportowych i prawnych, w tym z zakresu stanu cywilnego). W przypadkach wymagających bezpośredniego kontaktu z urzędem konsularnym, konsultanci Centrum będą starali się doradzić Państwu jak postępować w danej sprawie.

Uwaga: Centrum nie udziela informacji w sprawach wizowych ani już wszczętych w urzędzie konsularnym.

Centrum Informacji Konsularnej funkcjonuje w dni robocze od poniedziałku do piątku od godziny 9:00 do 17:00 czasu warszawskiego.

Numery telefonów Centrum Informacji Konsularnej

Dodatkowo, w Centrum Operacyjnym Departamentu Konsularnego MSZ uruchomiono Zintegrowany Telefon Dyżurny, który ułatwia Polakom kontakt z konsulem dyżurnym w nagłych przypadkach losowych, poza godzinami urzędowania placówek oraz w dni wolne od pracy.

Telefon dyżurny funkcjonuje poza godzinami pracy urzędów – od godziny 17:00 do 9:00 czasu warszawskiego, a także w soboty, niedziele oraz polskie i miejscowe dni wolne od pracy.

Numery Zintegrowanego Telefonu Dyżurnego

Ochrona danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Centrum Informacji Konsularnej oraz Centrum Operacyjne Departamentu Konsularnego jest Minister Spraw Zagranicznych. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem siedziby Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 00-580 Warszawa, Aleja Jana Chrystiana Szucha 23 lub pod numerem telefonu +48 22 523 90 00, adresem e-mail: iod@msz.gov.pl lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą MSZ: ePUAP

W Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych powołano Inspektora Ochrony Danych. Można się z nim skontaktować przesyłając pismo na adres siedziby Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub poprzez e-mail na adres iod@msz.gov.pl.

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, w celu udzielenia podstawowych informacji konsularnych, informowania o organizacji i działaniu urzędów konsularnych, w celu wskazania urzędu konsularnego właściwego do realizacji sprawy lub przekazania Państwa danych osobowych właściwemu konsulowi RP w celu udzielenia pilnej, bezpośredniej pomocy. Zgoda dotyczy także przetwarzania danych szczególnych kategorii, jeżeli takie pojawią się w trakcie rozmowy telefonicznej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z usług Centrum Informacji Konsularnej oraz Zintegrowanego Telefonu Dyżurnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie poprzez przesłanie stosownej informacji na adres email DK.sekretariat@msz.gov.pl.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, prawo do żądania sprostowania danych, ich usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania.

Dane osobowe są powierzane pomiotom świadczącym usługi teleinformatyczne w zakresie udostępnienia usług infolinii.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który będzie miał wpływ na podejmowanie decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpłynąć. Dane nie będą poddawane profilowaniu.

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dodatkowe informacje: Ochrona danych osobowych

Źródło:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/centrum-informacji-konsularnej

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"