SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Od 1 lipca 2024 r. polityka polonijna wraca do Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Polityka polonijna wraca do Ministerstwa Spraw Zagranicznych

1 lipca br. wchodzą w życie przepisy ustawowe skutkujące przejęciem przez MSZ kompetencji i budżetu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Od tego momentu pieczę nad postępowaniami konkursowymi i nadzorem nad realizacją zadań publicznych w tym obszarze będzie sprawować resort dyplomacji.

W tym kontekście Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski zapowiada wdrożenie nowoczesnego podejścia do współpracy z Polonią i wspierania naszych Rodaków poza granicami kraju. Nowe szanse i wyzwania międzynarodowe, naturalne zmiany w środowisku polonijnym i wzrost znaczenia obecności Polaków w ich „drugich ojczyznach” stwarza konieczność przeorientowania zasad, celów oraz instrumentów polityki polonijnej. Priorytetowego znaczenia nabierają:

  • rozszerzenie kręgu i grup podmiotów uczestniczących w realizacji aktywności i zadań społecznych, w szczególności poprzez wyjście poza tradycyjnie rozumiane środowiska polonijne
  • wprowadzenie innowacyjnych form finansowania
  • zapewnienie przejrzystości w dostępie do wsparcia i finansowania projektów
  • i wreszcie: nowe podejście do zasad nauczania języka polskiego

Zapowiedziane przez Ministra Radosława Sikorskiego odrębne exposé poświęcone polityce polonijnej oraz prace nad nowym rządowym programem współpracy z Polonią i Polakami za granicą wpisują się spójnie w strategię polityki zagranicznej RP. Współpraca ze środowiskami polskimi – czyli liczącą blisko 20 mln społecznością – ma ponownie stać się inkluzywna i ponadpartyjna. MSZ pracuje i będzie pracowało na rzecz naszych Rodaków mieszkających poza granicami Polski.

Jako MSZ z dużą satysfakcją odnotowujemy decyzję o powierzeniu resortowi dyplomacji z dniem 1 lipca 2024 r. nowych zadań i środków finansowych w obszarze polityki polonijnej, które dotychczas pozostawały w kompetencji KPRM.

Podejmiemy wszelkie wysiłki, aby w tym trudnym okresie przejściowym, możliwie pilnie zakończyć trwające konkursy i skupić się na usprawnieniu całego systemu, który będzie służył Polonii, Polakom i Polsce.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/polityka-polonijna-wraca-do-ministerstwa-spraw-zagranicznych

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"