SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Minister Spraw Zagranicznych ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Termin zgłoszeń 16.08.2024 r.

Minister Spraw Zagranicznych ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Termin zgłoszeń 16.08.2024 r.

O stanowisko dyrektora może ubiegać się osoba spełniająca następujące kryteria:

Wymagania konieczne

 • posiada wykształcenie wyższe,
 • posiada udokumentowaną znajomość dwóch języków obcych, w tym języka angielskiego, potwierdzonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie badań lekarskich oraz dokumentów potwierdzających spełniania niektórych warunków wymaganych do nadania stopnia dyplomatycznego (Dz.U.2022 poz. 256, Dz.U. 2023 poz. 1714),
 • posiada obywatelstwo polskie,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • posiada co najmniej 7 lat stażu pracy, w tym doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi,
 • posiada znajomość problematyki stosunków międzynarodowych i prawa międzynarodowego oraz liczący się dorobek publikacji o charakterze naukowym lub eksperckim,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania pożądane

 • posiada wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek: stosunki międzynarodowe, politologia, prawo, ekonomia, historia, socjologia,
 • posiada doświadczenie w sferze stosunków międzynarodowych.

Kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:

 • listu motywacyjnego,
 • formularza aplikacyjnego oraz oświadczeń[1], dostępnych na stronie MSZ w zakładce konkurs PISM;
 • kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych – w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe. Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie NAWA: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach /wszelkie dokumenty załączane do oferty przez kandydatów wystawione w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski/,
 • kopii dokumentów potwierdzających znajomość dwóch języków obcych, w tym języka angielskiego potwierdzonego zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie badań lekarskich oraz dokumentów potwierdzających spełniania niektórych warunków wymaganych do nadania stopnia dyplomatycznego (Dz.U.2022 poz. 256, Dz.U. 2023 poz. 1714),
 • oświadczenia o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopii dokumentów potwierdzających doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi lub oświadczenie w tym zakresie,
 • wykazu publikacji o charakterze naukowym lub eksperckim, w szczególności z zakresu problematyki stosunków międzynarodowych i prawa międzynarodowego,
 • opracowania pisemnego dotyczącego koncepcji funkcjonowania i rozwoju Instytutu zgodnie
  z jego statutem, na podstawie udostępnionych materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Instytutu.

Kandydaci mogą dołączyć do zgłoszenia (aplikacji) listy rekomendacyjne.

Kryteria oceny predyspozycji i umiejętności kandydatów:

 • analiza nadesłanych aplikacji pod kątem spełnienia wymagań koniecznych zawartych
  w ogłoszeniu,
 • rozmowa kwalifikacyjna obejmująca sprawdzenie wiedzy kandydata wymaganej do objęcia stanowiska, ocenę predyspozycji osobistych oraz umiejętności kierowniczych.

Dokumenty należy składać w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w zamkniętej kopercie (Dziennik Podawczy czynny w godz. 08:15 – 16:15) lub przesłać pocztą w terminie do 16 sierpnia 2024 r. (decyduje data wpływu) na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Biuro Spraw Osobowych

Al. J.Ch. Szucha 23

00-580 Warszawa

z dopiskiem: Konkurs Dyrektor PISM 2024/1

Więcej na:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/minister-spraw-zagranicznych-oglasza-konkurs-na-stanowisko-dyrektora-polskiego-instytutu-spraw-miedzynarodowych

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"