SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

DEBATA online “Rewolta Grudniowa w Szczecinie” 14.12.2020 r. godz. 20 :00

Debata „Rewolta Grudniowa w Szczecinie” odbędzie się online w Polskim Radiu Szczecin 14 grudnia 2020 r.

Tematem wiodącym będzie na temat Szczecińskiego Grudnia 1970 r, z okazji 50. rocznicy tych tragicznych wydarzeń.

W debacie udział wezmą:

  • red. Piotr Semka,
  • prof. dr hab. Antoni Dudek
  • dr hab. prof. US Krzysztofa Kowalczyk.

Prof. dr hab. Antoni Dudek

Bunt robotniczy na Wybrzeżu w 1970 r. jest przez historyków powszechnie uważany za jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach PRL. Bardzo często jednak, w analizie znaczenia rewolty grudniowej eksponuje się tylko jej decydującą rolę w obaleniu ekipy Władysława Gomułki. Druga, równie ważna rola Grudnia ’70, związana z udoskonaleniem przez robotników metody walki z istniejącym systemem władzy wydaje się jak dotąd mniej doceniona. Tymczasem ten właśnie aspekt wydarzeń grudniowych wydaje się szczególnie istotny dla zrozumienia zarówno przemian w świadomości społecznej jakie nastąpiły w latach siedemdziesiątych, jak i genezy NSZZ “Solidarność”.

Ze zrozumiałych względów w powszechnej opinii dominuje obraz rewolty grudniowej jako ciągu krwawych starć demonstrujących tłumów z oddziałami milicji i wojska. Jednak w dłuższej perspektywie znacznie ważniejsze było stworzenie przez protestujących robotników ponadzakładowych komitetów strajkowych. 19 grudnia, w trzecim dniu strajku w Stoczni im. Adolfa Warskiego, przedstawiciele innych protestujących zakładów, którzy przybyli na jej teren, podjęli wraz z członkami stoczniowego komitetu decyzję o utworzeniu Ogólnomiejskiego Komitetu Strajkowego (OKS). To właśnie w trakcie strajku grudniowego w Szczecinie wyraźnie zarysował się model organizacyjny, który uległ powtórzeniu po blisko dziesięciu latach w sierpniu 1980 r. Sprowadzał się on do uzyskania przez jeden ze strajkujących zakładów (w Szczecinie była to Stocznia im. A. Warskiego i – w mniejszym stopniu – Stocznia Remontowa „Gryfia”) dominującej pozycji. Powołany w nim komitet strajkowy odgrywał – niezależnie od istnienia struktur ponadzakładowych – decydującą pozycję zarówno w określeniu metod walki, jak i formułowaniu żądań.

Znaczenie rewolty grudniowej w procesie destrukcji systemu komunistycznego polegało na szerokim upowszechnieniu w świadomości robotniczej następujących poglądów:

1) Strajk okupacyjny jest bezpieczniejszą i skuteczniejszą metodą walki niż demonstracje uliczne.

2) Akcją strajkową powinien kierować komitet, skupiający przedstawicieli całej załogi i posiadający w swojej strukturze wyspecjalizowane komórki zajmujące się poszczególnymi problemami.

3) Należy dążyć do stworzenia ponadzakładowych struktur strajkowych, których zadaniem będzie: koordynacja działań, ujednolicenie żądań, podjęcie negocjacji i zawarcie porozumienia.

4) Postulaty nie mogą dotyczyć wyłącznie spraw socjalnych i płacowych, ale winny również obejmować żądania instytucjonalnych gwarancji ich spełnienia w postaci niezależnych od władz państwowych związków zawodowych.

 

Relację z debaty udostępnimy w możliwie krótkim czasie na naszym kanale na Youtube.

Zapraszamy.

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"